Colaboraciones

Colaboración con APROEMA na realización das seguintes accións complementarias:

  • Estudo competencial e de detección de necesidades formativas para o transporte por estrada e almacenamento de residuos perigosos en Galicia, con expediente número AC2006156311. Este estudo está financiado pola Consellería de Traballo e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
  • Estudo de avaliación 360º: A formación profesional continua na xestión medioambiental galega. Este estudo está financiado pola Consellería de Traballo e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

Colaboración con ACH na realización de seguinte acción complementaria no ano 2007:

  • Ferramenta informática para explotación dos datos estatísticos de formación continual dotada con 121.390€. Financiado pola Consellería de Traballo e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

Participando no proxecto de Fip Experimental, realizando un proxecto que engloba os seguintes elementos:

  • Orientación.
  • Formación especializada das accións (camareiro/bar restaurante e Axente comercial).
  • Inserción, tendo que buscar a inserción de 11 alumnos.

Colaboración con APROEMA (Asociación profesional de empresas medioambienteales) na realización dos seguintes estudos:

  • Realización do estudo de Xestión ambiental, realizado por Aproema e finaciado polo Forcem e o Fondo Social Europeo. Neste estudio analízase a Xestión ambiental e un dos puntos fortes é o tratamento dos residuos, debido a que son un dos compoñentes que máis prexudican o medioambente.
  • Estudo sobre o tratamento de residuos. Observatorio socioeconómico de xestores de residuos na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Estudo para a mellora da imaxe social do sector económico do Medio Ambente e a difusión dos servicios ambientais de calidade na xestión de residuos perigosos.